Ocjena zakonitosti (i ustavnosti) općih akata u hrvatskom pravu i praksa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U UPRAVNOPRAVNIM I SUDSKIM POSTUPCIMA

Autor: Frane Staničić; Ana Đanić;