Upute za autore

VRSTE RADOVA

Časopis objavljuje recenzirane radove, informacije i druge tekstove koji s različitih aspekata osvjetljavaju pitanja i probleme javne uprave.

U časopisu se objavljuju:

1. Recenzirani radovi – radovi podliježu recenzijskom postupku te se mogu kategorizirati kao

  • izvorni znanstveni rad
  • pregledni znanstveni rad
  • prethodno znanstveno priopćenje
  • stručni rad.

Prilikom objave radovi se razvrstavaju u odgovarajuće rubrike časopisa. O razvrstavanju odlučuje Uredništvo časopisa na prijedlog glavnog urednika. Recenzijski se postupak odvija po pravilima dvostruko slijepe recenzije koja jamči anonimnost autora spram recenzenata, i obrnuto.


2. Prikazi knjiga i časopisa iz interdisciplinarnog područja javne uprave – ne podliježu recenzijskom postupku.

3. Sudska i upravna praksa – uključuje analize, prikaze i prijevode relevantnih presuda i rješenja hrvatskih i europskih sudova i upravnih tijela koji ne podliježu recenzijskom postupku.

4. Vijesti o održanim konferencijama te prikazi znanstvenih i stručnih skupova – služe informiranju čitatelja o najnovijim događanjima u području javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj i svijetu. Ova kategorija ne podliježe recenzijskom postupku.

5. Pojmovnici – služe kratkom objašnjenju najvažnijih pojmova u interdisciplinarnom području javne uprave. Ne podliježu recenzijskom postupku.

Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku, a iznimno i na drugim stranim jezicima (slovenski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski). Uredništvo će osigurati da značajni dio radova i drugih tekstova bude na hrvatskom jeziku, odnosno da se osiguraju prijevodi ili duži sažeci radova na hrvatskom jeziku. Prije objave radovi prolaze postupak lekture tijekom kojeg može doći do izmjena teksta.RECENZIJSKI POSTUPAKRecenzijski postupak provodi se prema pravilima o dvostrukoj anonimnoj recenziji. Barem jedna od dvije predviđene recenzije mora biti inozemna.

Recenzenti su domaći i inozemni znanstvenici i sveučilišni nastavnici, najmanje sa znanstvenim stupnjem doktora znanosti iz odgovarajućeg područja. Inozemni recenzenti u pravilu nisu iz zemalja s područja bivše Jugoslavije, koliko to dopušta jezik na kojemu je rad pisan i/ili jezična kompetencija recenzenta (ako je rad napisan na engleskom ili nekom drugom svjetskom jeziku, odnosno ako inozemni recenzent čita hrvatski). Ako nije moguće naći recenzenta izvan područja bivše Jugoslavije, angažira se recenzent koji čita hrvatski jezik. Recenzijski postupak je pisani te recenzenti predlažu kategorizaciju rada.

Konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju rada te konačnu odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo časopisa na sjednicama koje se održavaju prije izlaska svakog broja časopisa na temelju prijedloga glavnog urednika i temeljem uvida svih članova Uredništva u radove o kojima se odlučuje. Ako prva recenzija sugerira da je rad stručni, a s time se slažu i glavni urednik, pomoćnik glavnog urednika i izvršni urednik, ne traži se druga recenzija. U slučaju proturječnih recenzija rad se šalje na treću, a po potrebni i na četvrtu nadrecenziju.

Provodi se i nadzor pravilnosti citiranja radi otklanjanja mogućnosti plagijata.

UVJETI ZA PREDAJU RADOVA

1. Uredništvo prima isključivo neobjavljene radove ne starije od jedne godine.

Ne smatra se da je rad bio objavljen ako je objavljen samo na internetskoj stranici neke institucije. Objava u internetskom časopisu smatra se jednakopravnom objavi rada u tiskanom časopisu. Rad koji se temelji na nekom drugom, prethodno već objavljenom radu, mora sadržavati značajni novi dio ili doprinos da bi mogao biti prihvaćen u recenzijski postupak.

Prilikom predaje rada autor je dužan potpisati izjavu o autorstvu koju mu nakon slanja rada dostavlja Uredništvo časopisa. Potpisom izjave autor potvrđuje da je podneseni rad njegovo autorsko djelo te da nije prethodno objavljen ili podnesen na objavu u drugi časopis ili kakvu drugu publikaciju. U slučaju koautorstva izjavu potpisuje svaki od koautora. Recenzijski postupak može otpočeti tek nakon što Uredništvo primi potpisanu izjavu (izjave) o autorstvu. Uredništvo će na internetskoj stranici objaviti ako je našlo da neki podneseni rad krši etičke standarde, s kraćim obrazloženjem u čemu se kršenje sastoji.

2. Radovi se dostavljaju u obliku word dokumenta. U samom tekstu rada ne smiju se nalaziti podaci o autoru.

Podaci o autoru dostavljaju se u posebnom dokumentu, u kojem je potrebno navesti ime i prezime autora, njegov stručni naziv ili znanstveni stupanj, zanimanje, naziv radnog mjesta i organizacije u kojoj je zaposlen, e-mail adresu, web stranicu.

Ako se u radu citira samog autora/autore rada ili navode njegovi/njihovi radovi i druga djela, taj se dio citata i poziva na prethodne radove mora izdvojiti iz rada u poseban dokument, a ime autora se na svim mjestima za potrebe recenzije briše.

3. Rad mora biti pisan sukladno Uputama za oblikovanje radova.

4. Prilikom slanja radova potrebno je poštovati ograničenja u pogledu opsega radova.

Opseg radova koji se šalju na recenzijski postupak ograničen je, u pravilu, do maksimalno 60 000 znakova, uključujući i praznine. Uredništvo u opravdanim slučajevima može dopustiti odstupanje od navedenog ograničenja.

Prikazi sudske i upravne prakse te pojmovnici ograničeni su, u pravilu, do maksimalno 30 000 znakova, uključujući i praznine. Konačni opseg ovih priloga određuje glavni urednik.

Vijesti, prikazi stručnih i znanstvenih skupova i prikazi knjiga ograničeni su, u pravilu, do maksimalno 15 000 znakova, uključujući i praznine. Prema potrebi glavni urednik zadržava pravo na skraćivanje ovih priloga.

5. Radovi koji podliježu recenzijskom postupku moraju biti opremljeni kraćim apstraktom, sažetkom i ključnim riječima.

Apstrakt dolazi na početku rada (iza naslova) i opsega je do 150 riječi, sažetkak dolazi na kraj rada i opsega je do 300 riječi (sažetak rada prevodi se na engleski jezik, a prijevod osigurava Uredništvo ili po želji sam autor). Popis ključnih riječi navodi se ispod apstrakta (do 7 ključnih riječi). Apstrakt i sažetak pišu se u trećem licu jednine, u pasivu (analizira se ...,istraživalo se ...), a u njima se na skraćeni način predstavlja sadržaj rada.

Naslov rada mora biti koncizan i istodobno informativan.

UPUTE ZA OBLIKOVANJE RADOVA1. U časopisu Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration koristi se APA 6 standard citiranja (http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf)

Taj način citiranja sastoji se u citiranju u tekstu rada, dok se fusnote koriste za dodatna pojašnjenja. Radovi se navode tako da se u tekstu rada kod direktnog citiranja navodi prezime/na autora, godina izdanja rada te stranica/e citiranog ili korištenog rada (Prezime, 2005, str. XX), dok se kod indirektnog citiranja navodi samo prezime/na i godina rada (Prezime, Prezime & Prezime, 2005). Kad rad ima više od tri autora u tekstu se kod citiranja navodi samo prezime prvog s naznakom et al. za ostale autore (Prezime et al., 2015).

Primjer 1: „U skandinavskim zemljama ta doktrina nije imala ozbiljnijeg negativnog utjecaja na lokalnu samoupravu (Koprić, 2006, str. 151), dok je u Njemačkoj, na primjer, glavni sektor primjene novog javnog menadžmenta predstavljala upravo lokalna samouprava, ali ne na isti način i s istim učincima kao u anglosaksonskim zemljama (Wollmann, 2000; Wollmann, 2003; Pusić, 2002; Reisert, 2006).“

Primjer 2: „Some of the previous researches (Berman & Wang, 2000; Wang & Berman, 2001; Folz et al., 2009; Van Dooren, 2005; Salazar & de Arkos Martinez, 2013) have proven size to be important for performance measurement.”

2. Na kraju rada navodi se potpuni popis korištene literature i drugih izvora. U popis literature uvrštavaju se samo jedinice korištene u tekstu rada. Popis literature sastavlja se abecednim redom i obuhvaća popis knjiga, članaka, dokumenata, te tekstova objavljenih na Internetu ili u tiskanim izdanjima. Kao odvojena kategorija navode se jedino propisi i sudska praksa:
Literatura:
Propisi:
Sudska praksa:


Kad se navodi dokument s mrežne stranice nije potrebno navoditi datum posjete toj stranici, nego samo mrežnu adresu s koje je dokument preuzet. Pri tome, potrebno je provjeriti da mrežna adresa koji se navodi zaista vodi na tekst koji se navodi u popisu literature. Ako bilo koja od referenci navedenih u popisu literature ima pridruženu DOI oznaku, u popisu literature potrebno je uz tu referencu navesti na kraju navesti i njezinu DOI oznaku.

Način navođenja literature:

Knjiga jednog ili više autora (kurzivom se označava samo naziv knjige)
Pravilo:
Prezime, I., & Prezime, I. (godina). Naziv djela. Mjesto, Država: Izdavač/i. doi: ako postoji
Primjer:
Pusić, E. (2002). Upravljanje u suvremenoj državi. Zagreb, Hrvatska: Društveno veleučilište.
Koprić, I., Marčetić, G., Musa, A., Đulabić, V., & Lalić Novak, G. (2014). Upravna znanost: javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb, Hrvatska: Pravni fakultet.

Rad/poglavlje u knjizi/zborniku (kurzivom se navodi samo naziv knjige/zbornika, ne i naziv rada/poglavlja)
Pravilo:
Prezime, I. (godina). Naziv rada/poglavlja. U I. Prezime (ur.) Naziv knjige/zbornika (str. XX-XX). Mjesto, Država: Izdavač/i.
Primjer:
Wollmann, H. (2003). Suvremene upravne reforme u Njemačkoj. U I. Koprić (ur.), Modernizacija hrvatske uprave (str. 3-30). Zagreb, Hrvatska: Društveno veleučilište.
Manning, N., & Lau, E. (2016). Public management reforms across OECD countries. U T. Bovaird, & E. Loeffler (eds.) Public Management and Governance (3rd ed.) (str. 39-54). London (UK), & New York (USA): Routledge.

Rad u znanstvenom i/ili stručnom časopisu (samo naziv časopisa i godište (ne i broj) se označavaju kurzivom)
Pravilo:
Prezime, I. (godina). Naslov članka. Naziv znanstvenog ili stručnog časopisa, godište(broj), XX- XX. doi: ako postoji Primjer:
Koprić, I. (2011). Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-Eastern Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration, 11(2), 435–454.

Rad/izlaganje/prezentacija predstavljena na skupu/konferenciji koji nije objavljen u knjizi/zborniku (kurzivom se označava samo naziv rada/izlaganja/prezentacije):
Pravilo:
Prezime, I. (godina). Naziv rada/izlaganja/prezentacije. Rad/Izlaganje/prezentacija predstavljena. Naziv skupa, Mjesto, 1. 1. 1111. doi: ako postoji Primjer:
Ivanišević, S. (2010). Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u europskim zemljama i njihoveteritorijalne promjene. Rad predstavljen na znanstvenom skupu HAZU Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava, Zagreb, 23.-24. 3. 2010.

Dokument (kurzivom se označava samo naziv dokumenta)
Pravilo:
Autor/Organizacija (godina). Naziv dokumenta. Preuzeto s mrežne stranice
Primjer:
OECD Sigma (2014). The Principles of Public Administration. Preuzeto s mrežne stranice Sigme: http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Nov2014.pdf

Propis:
Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09

Sudska ili upravna praksa
Pravilo:
Presuda/Odluka/Rješenje Naziv suda, oznaka presude/odluke/rješenja, datum Primjer:
Odluka Ustavnog suda RH, U-I-351/2016, Zagreb, 20. 4. 2016.

U popis literature mogu se dodati i drugi tekstovi, internetske stranice, članci iz dnevnih novina, tjednika, tekstovi s bloga, itd.

Članak iz tiskanog izdanja dnevnih novina, tjednika, mjesečnika, i sl.
Pravilo:
Prezime, I. (godina). Naslov teksta. Dnevni list/Tjednik, broj, str., datum objave. Primjer:
Koprić, I. (2016.) Struka i politika. Vrbovečke novine, 59, 6, od 29.4.2016.

Tekst s Interneta, bloga, elektronske verzije dnevnih novina, magazina, tjednika, i sl.
Pravilo:
Prezime, I. (godina). Naslov teksta. Preuzeto s mrežne adrese
Primjer:
Đulabić, V. (2016) Čemu tolika panika zbog regionalizacije kad Hrvatska već ima regije? Preuzeto s bloga Administratio Publica http://wp.me/p2R6LY-gq

3. Radovi se dostavljaju u obliku Word dokumenta, pisani fontom Times New Roman, veličina 12, prored 1,5.

Naslov rada, ime autora, apstrakt (na početku rada) i ključne riječi pišu se fontom Times New Roman, veličina 12, prored 1.

Popis literature i drugih izvora te sažetak (na kraju rada) pišu se fontom Times New Roman, veličina 11, prored 1.

Tablice i grafikoni se uključuju u tekst rada na odgovarajuće mjesto. Ispod tablice se navodi Izvor: Prezime, godina, str. XX. Ako je tablica autorovo djelo navodi se Izvor: Izvor: izračun autora ili izradio/li autor/i