Znanstveni radovi

Prof. dr. sc. Ivan Koprić - predsjednik

 • Odnos komunikacijskih kanala i pojedinih tipova kooperativnih društvenih odnosa, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 41, br. 2-3/1991, str. 187-201.
 • Razna shvaćanja o organizaciji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 43, br. 5/1993, str. 551-576.
 • Strukturna uvjetovanost uspostavljenosti formalnih kanala u komunikacijskoj mreži organizacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 45, br. 6/1995, str. 715-751.
 • Komunikacijsko posredovanje utjecaja okoline na strukturnu hijerarhičnost upravne organizacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 46, br. 2/1996, str. 179-206.
 • Lokalni poslovi hrvatskih županija u svjetlu različitih europskih tradicija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 47, br. 5/1997, str. 497-559.
 • Neka temeljna pitanja organizacije porezne uprave u Hrvatskoj, Financijska praksa, vol. 22, br. 1-2/1998, str. 141-181.
 • Kultura, komunikacije i struktura upravnih organizacija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 48, br. 3/1998, str. 295-326.
 • Organizacijska kultura u javnoj upravi, Hrvatska javna uprava, vol. 1, br. 1/1999, str. 97-137.
 • Neke osnove za raspravu o reformi sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj, u: Javna uprava u demokratskom društvu (zbornik radova, uredništvo prof. dr. sc. Dragan Medvedović i dr.), Zagreb: Organizator, 1999., str. 121-129. Isto u: Hrvatska javna uprava, vol. 1, br. 4/1999, str. 599-608.
 • Administrative Structures and Competencies of Croatian Local Units. Croatian Critical Law Review, vol. 4, 1999.
 • Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje, Hrvatska javna uprava, vol. 2, br. 1/2000, str. 25-82 (suautor Gordana Marčetić).
 • Uloga županija u hrvatskom sustavu lokalne samouprave i uprave 1990-ih i perspektive regionalizacije nakon Promjena Ustava iz 2000. godine, Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 1/2001, str. 63-87.
 • Državna uprava i lokalna samouprava u Hrvatskoj 1990-2001. – vladavina prava ili politike?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6/2001, str. 1275-1295.
 • Okviri, naglasci i perspektive aktualne decentralizacije u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 3-4/2001, str. 411-454.
 • Temeljni prijedlozi povodom nove regulacije statusa lokalnih službenika u Hrvatskoj, (suautori Gordana Marčetić, Helena Masarić, Dragan Medvedović), Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 2/2001, str. 283-329.
 • Local Government in Croatia (suautori Stjepan Ivanišević, Jasna Omejec, Jure Šimović), u knjizi: Stabilization of Local Governments (ed. Emilia Kandeva), Budapest, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society, 2001., str. 179-240.
 • Widening the Scope of Local Self-Government Powers and Narrowing Central Government Supervision, u: Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatski pravni centar, 2003., str. 87-129. Isto: Proširenje lokalnog samoupravnog djelokruga i sužavanje nadzora središnjih državnih organa, Hrvatska javna uprava, vol. 2, br. 3/2000, str. 391-436.
 • Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi (suautor Gordana Marčetić), u: Modernizacija hrvatske uprave (priredio Ivan Koprić), Zagreb, Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003., str. 191-227. Isto: Education of Administrative Personnel: Experiences and Challenges, u: Modernisation of Croatian Public Administration (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003., str. 213-252. Isto: Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi, Hrvatska javna uprava, vol. 4, br. 3-4/2002, str. 515-566.
 • Local Government Development in Croatia. Problems and Value Mix, u knjizi: Local Democracy in Post-Communist Europe (eds. Harald Baldersheim, Michal Illner, Hellmut Wollmann), Opladen: Leske & Budrich, 2003., str. 181-210; Isto (kraća verzija): Razvoj lokalne samouprave u Hrvatskoj, Javna uprava (Ljubljana), vol. 38, br. 2/2002, str. 207-232.
 • Approximation of Legislation and the Elaboration of the Professional Basis of the Decentralisation Process in Croatia, u: Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatski pravni centar, 2003., str. 1-20.
 • Modernizacija hrvatske uprave: pitanja, prijedlozi i perspektive, u: Modernizacija hrvatske uprave (priredio Ivan Koprić), Zagreb, Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003., str. 439-452. Isto: Modernisation of Croatian Public Administration: Issues, Proposals and Perspectives, u: Modernisation of Croatian Public Administration (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003., str. 477-491.
 • Reforma javne uprave u Hrvatskoj: okviri, iskustva i perspektive, u zborniku radova X. Dnevi javnega prava, Portorož, 2004, str. 587-608. Izmjenjeno: Priority Areas in Reforming Governance and Public Administration in Croatia. http://www.unpan.org/innovmed, str. 1-22. Pretisnuto u: Neven Vrček, Miroslav Bača (ur.) Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova), Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, 2005., str. 21-36
 • Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatska javna uprava, vol. 5, br. 1/2005, str. 35-79. Slično u: Teodor Antić et al.: Lokalna samouprava – pravno uređenje i praksa, Zagreb: Narodne novine, 2003., str. 3-34.
 • Mjere za modernizaciju uprave u Hrvatskoj. U: Neven Vrček, Miroslav Bača (ur.) Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova), Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, 2005., str. 7-19.
 • Temeljna načela i usmjerenja reforme javne uprave u Hrvatskoj, u: Ivan Koprić (ur.) Javna uprava – nastavni materijali, Zagreb: Pravni fakultet i Društveno veleučilište, 2006., str. 375-382.
 • Upravno sudovanje na području bivše Jugoslavije, Hrvatska javna uprava, vol. 6, br. 1/2006., str. 223-239, 2006. Slično: Administrative Justice on the Territory of Former Yugoslavia, http://www.sigmaweb.org
 • Trendovi u razvoju i mogućnosti kvalitetnijeg upravnog obrazovanja u Hrvatskoj. U: Jakša Barbić (ur.) Reforma pravnog obrazovanja. Zagreb: HAZU, 2007., str. 40-62.
 • Regionalism and Regional Development Policy in Croatia. U: Ilona Pálné Kovács (ed.) Political Studies of Pecs: Regional Decentralization in Central and Eastern Europe. Pécs: University of Pécs, Department of Political Studies, 2007., str. 87-110.
 • Independent Local Lists in Croatia: In Search for a Composite Theoretical Frame. U: Marion Reiser, Everhard Holtmann (eds.) (2008) Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, str. 39-61
 • Upravljanje decentralizacijom kao nov pristup razvoju sustava lokalne samouprave, Hrvatska javna uprava br. 1/2008, str. 95-133
 • Reforma hrvatske javne uprave: problemi, rješenja i zablude. U: Eugen Pusić (ur.) Hrvatska država i uprava. Zagreb, HAZU, 2008., str. 49-65.
 • Europski standardi regulacije službi od općeg interesa: (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma. HJU br. 3/2008., 647-688 (suautori Anamarija Musa, Vedran Đulabić)
 • Managing Public Administration Reform in Croatia. Hrvatska javna uprava br. 3/2008., str. 551-565.
 • Directly Elected Mayors on the Territory of Former Yugoslavia. U: Pascal Delwit, Jean-Benoit Pilet, Herwig Reynaert, Kristof Steyvers (eds.) Local Political Leadership in Europe: Town Chief, City Boss or Loco President? Brugge: Vanden Broele, 2009.
 • Neposredno birani načelnici: institucionalno oblikovanje, tradicija i kultura javnog sektora. Časopis: Anali Hrvatskog politološkog društva za 2008. godinu, objavljeno 2009., str. 399-416
 • Regulatorna tijela kao nov oblik suradnje i sukobljavanja u hrvatskoj državnoj upravi. U: Zvonko Posavec, Ivan Šimonović (ur.) Država i uprava. Zagreb: HAZU, 2008., str. 55-63.
 • Roles and Styles of Local Political Leaders on the Territory of Former Yugoslavia. Hrvatska javna uprava, vol. 9, br. 1/2009., str. 79-105
 • Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima, Hrvatska javna uprava, vol. 9, br. 1/2009., str. 69-78
 • Kritična važnost kapaciteta javne uprave za pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: jesu li važnije političke zapreke ili upravne mogućnosti? U: Damir Vašiček (ur.) Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima. Opatija: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2009., str. 147-159.
 • Od javnih službi do službi od općeg interesa: nova europska regulacija i njezin odraz u modernim upravnim sustavima. U: Zbornik radova drugog skopsko-zagrebačkog pravnog kolokvija, Skopje, Pravni fakultet Justinijan Prvi Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij, 2009., str. 27-49.
 • Novi Zakon o općem upravnom postupku – tradicija ili modernizacija? Zagreb, Institut za javnu upravu, 2009., str. 1-10 (na CD)
 • Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava (suautor V. Đulabić). U: Dario Đerđa, Vedran Đulabić, Božo Gagro, Dunja Jurić-Knežević, Štefanija Kasabašić, Ivan Koprić, Dragan Medvedović, Zoran Pičuljan: Novi Zakon o općem upravnom postupku. Zagreb: Novi informator, str. 75-98.
 • Novi Zakon o općem upravnom postupku – tradicija ili modernizacija? U: Ivan Koprić, Vedran Đulabić (urednici): Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, Zagreb, 2009., str. 19-52.
 • Novi Zakon o općem upravnom postupku kao poticaj ili prepreka modernizaciji hrvatske javne uprave? U: Ivan Koprić (ur.): Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene. Institut za javnu upravu i Narodne novine, Zagreb, 2009., str. 1-15.
 • The Croatian Public Administration Is in a Stormy Period. Hrvatska javna uprava 9(3): 609-616.
 • Regulatorna tijela kao novi oblik suradnje i sukobljavanja u hrvatskoj javnoj upravi. U: Zvonimir Posavec i Ivan Šimonović, urednici, Država i uprava, Zagreb, 2008: 55-63
 • Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, vol. 10, br. 4/2010, str. 941-959 (ranija verzija objavljena i u Teritorijalni ustroj i regionalizacija Republike Hrvatske u kontekstu europskih integracija. Split: Pravni fakultet u Splitu, 2010., str. 41-51)
 • Platni sustav i načela lokalne samouprave. U: Ivan Koprić, Edmond Miletić, Ivana Vargašević, Sanda Pipunić, Alen Rajko: Plaće i radni odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zagreb: TEB, 2010., str. 9-30
 • Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustava. U: Nova lokalna i regionalna samouprava. Zagreb: HAZU, 2010., str. 109-144
 • Glavne karakteristike postojećeg i prijedlog novog teritorijalnog ustrojstva Hrvatske – zašto nam treba teritorijalna reorganizacija? U: Ivan Koprić (ur.) Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave? Zagreb: Institut za javnu upravu, 2011. (u pripremi).
 • Upravni ugovori – područje primjene i primjena prava (suautorstvo sa Sašom Nikšićem). U: Jakša Barbić, Miljenko Giunio (ur.) Zbornik 48. susreta pravnika. Opatija: Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2010., str. 271-303
 • Kriteriji za prosudbu racionalnosti teritorijalne organizacije lokalne i regionalne samouprave. Riznica br. 12/2010, str. 40-47
 • Europeizacija upravnog sudovanja. Riznica br. 5/2011., str. 33-39.
 • Nezavisni lokalni politički akteri u Hrvatskoj. U: Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum. Zagreb: HAZU, 2011., str. 87-112.
 • Zakon o općem upravnom postupku i tehnološko unaprjeđenje uprave. Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, vol. LVII, 2011., tematski broj posvećen Slavoljubu Popoviću, str. 43-75
 • Upravljanje učinkovitošću u javnim upravama u jugoistočnoj Europi. Riznica br. 11/2011., str. 46-52.
 • Europski standardi upravnog postupanja. Riznica br. 12/2011., str. 60-65.
 • Europski upravni prostor – različiti pristupi, slični ishodi. U: Borče Davitkovski (ur.) Zbornik na Pravniot Fakultet Justinijan Prvi – radovi s međunarodne znanstvene konferencije Razvojne tendencije upravnog zakonodavstva. Skopje, 2011., str. 7-31.
 • What Kind of Agencification in Croatia. Trends and Future Directions (suautorica Anamarija Musa). Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2011., special issue, pp. 33-53.
 • Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. II., br. 1/2011, str. 1-39.
 • Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space (suautorice Anamarija Musa i Goranka Lalić Novak). Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br. 5/2011., str. 1515-1560.
 • Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-Eastern Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 11, no. 2/2011, pp. 435-454.
 • Agencies in Croatia (suatorica Anamarija Musa). U: Koen Verhoest, Sandra Van Thiel, Geert Bouckaert, Per Lægreid (eds.) Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012., pp. 266-276.
 • Managing Public Affairs in South Eastern Europe: Muddled Governance. U: Ann Marie Bissessar (ed.) Governance: Is It for Everyone? New York: Nova Science Publishers, inc., 2012., str. 25-47.
 • Neka konceptualna pitanja europskog upravnog prostora. Hrvatska pravna revija, vol. XII, br. 4/2012, str. 51-61.
 • Regulacija službi od općeg interesa. Riznica br. 11/2012., str. 51-56.
 • Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike. U: 1. forum za javnu upravu. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2012., str. 5-27.
 • Lokalna i regionalna samouprava u Hrvatskoj: k policentričnoj zemlji. U: Hrvatski pravni sustav. Zagreb: HAZU, 2012., str. 127-160.
 • Europeizacija javne uprave u Hrvatskoj. Tim4pin magazin, promo broj, 2012., str. 96-101.
 • Consolidation, Fragmentation, and Special Statuses of Local Authorities in Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 12, no. 4/2012, pp. 1175-1196. Verzija na francuskom jeziku Consolidation, fragmentation, et statuts speciaux des collectivites territoriales en Europe. Revue Est Europa, 2012, no. 2, pp. 369-385.
 • Razvoj i problemi agencijskog modela s posebnim osvrtom na nezavisne regulatore. U: Ivan Koprić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić (ur.) Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., str. 1-29.
 • Agencies in Three South Eastern European Countries: Politics, Expertise and Law. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, vol. V, no. 2, Winter 2012/13, pp. 17-44 (suautorice Anamarija Musa i Polonca Kovač).
 • Glavne karakteristike postojećeg i prijedlog novog teritorijalnog ustrojstva Hrvatske – zašto nam treba teritorijalna reorganizacija. U: Ivan Koprić (ur.) Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu i Pravni fakultet u Zagrebu, 2013., str. 1-30.
 • Lokalni politički sustav nakon uvođenja neposrednog izbora načelnika – stanje i prijepori. U: Ivan Koprić (ur.) Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu i Pravni fakultet u Zagrebu, 2013., str. 155-188 (suautorica Tijana Vukojičić Tomić).
 • Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: Lokalna samouprava i lokalni izbori. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2013., str. 3-63.
 • Problemi s decentralizacijom ovlasti – između ustavnih načela i stvarnosti. CD sa savjetovanja „Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svijetlu dvadesetgodišnjeg iskustva“, Zagreb, 29. 1. 2013., str. 1-7.
 • Governance and Administrative Education in South Eastern Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 13, no. 1/2013, pp. 5-39.
 • Participacija građana u lokalnoj samoupravi – nova hrvatska pravna regulacija i neka komparativna iskustva. U: Zbornik radova četvrtog skopsko-zagrebačkog pravnog kolokvija, Skopje, 2013., str. 9-35.
 • Europski standardi i modernizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. U: Ivan Koprić (ur.) Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2014. (u tisku).
 • Daljnji koraci u decentralizaciji Hrvatske. U: Zbornik radova povodom umirovljenja prof. dr. sc. Jure Šimovića. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu, 2014. (u tisku).
 • Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 2014. (u tisku).
 • Regional Elections in Croatia – From Third-Order Country Elections to Genuine Regional Politics (suautorice Daria Dubajić i Tijana Vukojičić Tomić; u tisku).