Organizacijska prilagođenost hrvatske lokalne samouprave za provedbu projekata financiranih od Europske unije

JAVNI MENADŽMENT

Autor: Morena Mi��eti��-Fabi��