Upravne reforme; novi javni menadžment; supsidijarnost; politička decentralizacija; upravna decentralizacija; dekoncentracija; devolucija…

POJMOVNIK

Autor: Ivan Koprić