Tajništvo instituta

dr. sc. Nikola Popović, glavni tajnik

Dr. sc. Nikola Popović rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao stipendist Vlade Republike Hrvatske magistrirao je pravo Europske unije na Collegeof Europe, Bruges. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu doktorirao je s temom Liberalizacija mrežnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, gdje je potom izabran u naslovno zvanje docenta. Položio je pravosudni ispit.

Radi na poslovima člana Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Prethodno je radio poslove zamjenika predsjednice Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, člana Vijeća za telekomunikacije te honorarnog člana Vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Ranije je radio u Ministarstvu za europske integracije, te na drugim stručnim poslovima.Obavlja poslove EU koordinatora i poslove zamjenika predsjednika europske Neovisne grupe regulatora u području željeznice – IRG rail u 2021.

Sudjelovao je u Radnoj skupini za pripremu pregovora Hrvatske s Europskom unijom u poglavlju prometna politika, te u pripremi nekoliko zakona i drugih propisa. Bio je član Nacionalnog Vijeća za zaštitu potrošača. Vodio je nekoliko projekata jačanja upravnih kapaciteta financiranih od Europske unije u Hrvatskoj (CARDS, IPA), te sudjelovaoi kao stručnjak u provedbi EU projekata u regiji. Autor je knjige Tržišni regulatori quo vaditis? koja se bavi odnosom prava tržišnog natjecanja i prava regulacije mrežnih djelatnosti. Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatskog društva za transportno pravo i Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja.
doc. dr. sc. Jasmina Džinić

Jasmina Džinić docentica je na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorsku disertaciju Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama obranila je 2014. pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Koprića. Autorica i suautorica je više od 30 znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Suautorica je knjige Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj: razvoj upravne profesije i drugih profesija u javnoj upravi (2012., Institut za javnu upravu) te suurednica knjige Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi (2016., Institut za javnu upravu). Sudjelovala je na sedam znanstvenih te tri stručna projekta. U okviru projekta COST Action IS1207 Local Public Sector Reforms: An International Comparison od rujna do prosinca 2016. boravila je na Autonomnom sveučilištu u Madridu, Španjolska. Dobitnica je godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2011. godinu za znanstveni rad Regulacijska tijela i regulacija: neki problemi u pogledu (ne)donošenja uredbi za izvršenje zakona te međunarodne nagrade Mzia Mikeladze PhD Thesis Award koju dodjeljuje međunarodna organizacija NISPAcee (The Network of Institutesand Schools of Public Administrationin Central and Eastern Europe) za doktorske disertacije iz područja javne uprave i javnih politika (za 2015.).

Aktivno sudjeluje u nastavi i ispitima na kolegijima koje Katedra za upravnu znanost održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru za javnu upravu i javne financije te Studijskom centru za socijalni rad.

Članica je Instituta za javnu upravu, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti teredovna članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Članica je uredništva časopisa Revija za socijalnu politiku. Kao članica organizacijskih i programskih odbora, sudjelovala je u organizaciji nekoliko znanstvenih i stručnih skupova. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno francuskim i talijanskim.
Josip Jambrač

Josip Jambrač osnovnu je školu završio u Vrbovcu; srednju školu u Zagrebu, a diplomirao je na Prometnom fakultetu u Zagrebu. Završio je poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu (organizacija i menadžment) i sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij javne uprave (javna uprava) Sveučilišta u Zagrebu. Ima tridesetogodišnje radno iskustvo na poslovima projektanta, rukovoditelja tehnologije, direktora zadruge, privatnog poduzetnika i rada u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na mjestu zamjenika župana Zagrebačke županije za gospodarstvo, a trenutno radi u poduzeću “Podzemno skladište plina d.o.o.” u Zagrebu.

Izlagao je na više konferencija i seminara o mogućnostima korištenja fondova EU, robnim markama, utjecaju lokalne i regionalne samouprave na regionalni razvoj, reformi regionalne samouprave i konkurentnosti lokalne države. Autor je studije o mogućnostima financiranja projekata Zagrebačke županije iz fondova EU i drugih izvora, knjige „Ljudi, ekonomija, država: perspektiva lokalne samouprave u Hrvatskoj“ te više znanstvenih radova o fiskalnom kapacitetu lokalnih jedinica i decentralizaciji, objavljenih u časopisu “Hrvatska i komparativna javna uprava“ i drugim izdanjima.

Područje zanimanja je javna uprava, osobito s organizacijsko-upravljačkog aspekta.
prof. dr. sc. Mirko Klarić

Prof. dr. sc. Mirko Klarić sveučilišni dodiplomski studij prava završio je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Poslijediplomski studij pravnih znanosti upravno–političkog smjera na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je obranom magistarskog rada pod nazivom „Upravno-politički aspekti sustava zdravstvene zaštite“.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Novo europsko shvaćanje javnih službi“. Od 2001. godine radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, u svojstvu znanstvenog novaka na istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod nazivom “Novo hrvatsko kazneno zakonodavstvo i prava čovjeka” te asistenta na Katedri za upravnu znanost. Od 2007. godine u svojstvu znanstvenog novaka angažiran je na istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pod nazivom „Regionalizacija Hrvatske u kontekstu europskih integracija“

U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2009. godine. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je 2013. godine.

Bio je stručni suradnik u izradi Pravnog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Autor je 40 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Bio je na studijskim boravcima na Cleveland State University i Kent State University, SAD, te na Frei Universität u Berlinu i Europa-Universität Viadrina u Frankfurtu na Odri, SR Njemačka.

Sudjeluje u svim oblicima nastave koji se izvode na stručnom i diplomskom studiju, kao i na poslijediplomskim studijima Pravnog fakulteta u Splitu, a kao vanjski suradnik sudjeluje u izvođenju nastave na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija na Sveučilištu u Splitu. Prodekan je Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Redoviti je član Hrvatske akademije pravnih znanosti. Član je Instituta za javnu upravu i član Tajništva Instituta. Član je uredništva časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – CroatianandComparativePublicAdministration. Bio je vanjski član je Odbora za lokalnu samoupravu Hrvatskog sabora u sedmom sazivu Hrvatskog sabora za mandatno razdoblje 2011.-2015. Bio je član Povjerenstva za izradu nacrta Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita, zadužen za pravna pitanja. Član je Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu. Koordinator je ispred Pravnog fakulteta u Splitu za suradnju sa International Association of Schools and Institutes of Public Administration.

Trenutno se u znanstveno-stručnom radu bavi javnim službama u Europskoj uniji, organizacijom državne uprave, njezinim reformama i odnosom prema političkoj vlasti, pravnim aspektima zaštite podataka, političkim, pravnim i upravnim implikacijama decentralizacije i regionalizacije te pitanjem jačanja političkih, pravnih i upravnih kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave.
Boris Milošević

Boris Milošević diplomirao je na Pravnom fakultet u Rijeci 2000. godine, a od 2011. je polaznik Poslijediplomskog studija “Javno pravo i javna uprava”. Ima položen pravosudni ispit.

Trenutno obnaša dužnost potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Prije toga je bio zastupnik u 9. sazivu Hrvatskog sabora (2016 – 2020.), te pomoćnik ministra u Ministarstvu uprave, zaduženog za Upravu za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u razdoblju od 2012. do 2016.. U istom razdoblju je i Predsjednik Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave te član više stručnih radnih skupina za izradu nacrta prijedloga zakona Ministarstva uprave. Prije toga, bio je zaposlen na Općinskom sudu u Benkovcu 2002-2005., Španjolskoj organizaciji „Pokret za mir“ 2005-2007., Općini Kistanje 2007-2008., Srpskom narodnom vijeću 2008-2011.

Polaznik je brojnih edukacija za zaštitu ljudskih prava i član Upravnog vijeća Centra za ljudska prava od 2010. - 2012.

Vanjski je suradnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Područja rada i zanimanja obuhvaćaju izborni sustav, prava manjina, državnu upravu, lokalnu i regionalnu samoupravu te javne službe.
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić rođena je 1975. godine u Rijeci, Republika Hrvatska. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1999. godine a magistrirala 2005. godine na temu „Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i granice decentralizacije. Doktorsku disertaciju na temu «Razvojne tendencije financiranja velikih hrvatskih gradova» obranila je 2010. godine.

Do sada je bila istraživač na više znanstvenih i stručnih međunarodnih i domaćih projekata. Član je Akademije pravnih znanosti, Instituta za javnu upravu, Centra za demokraciju i pravo „Miko Tripalo“ te uredništva znanstvenog časopisa „Hrvatska komparativna i javna uprava“. Recenzent je u časopisima „Društvena istraživanja“, „Financijska teorija i praksa“, „Hrvatska i komparativna javna uprava“, „Zagrebačka pravna revija“.

Trenunto je zaposlena na Pravnom fakultetu, Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost, u zvanju docenta. Nastavnik je na predmetima na Pravnom fakultetu, Studijskom centru za javnu upravu i javne financije te poslijediplomskim studijima „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, „Javno pravo i javna uprava“ i „Socijalna politika“.

Sudjelovala je na više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova, objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova samostalno i u koautorstvu iz matičnog područja te tri knjige i jedna udžbenik. Od stranih jezika dobro vlada engleskim i francuskim jezikom, služi se njemačkim i talijanskim. Područja od interesa uključuju javne financije, proračunsko pravo, porezno pravo, fiskalni federalizam.
Izv. prof. sc. Frane Staničić

Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić rođen je u Makarskoj, 5. kolovoza 1981. Osnovnu školu završio je u Baškoj Vodi, opću gimnaziju u Makarskoj. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006., a doktorirao na istom fakultetu 2011. na temu: „Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj“. Izvanredni profesor je na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, na kojoj je bio asistent (2006.-2011.), viši asistent (2011.-2012.) i docent (2012.-2017). Kao vanjski suradnik radio je u Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa na rješavanju žalbi u predmetima priznavanja istovrijednosti inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (2007./2008.).

Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Predaje na doktorskom i specijalističkom poslijediplomskom studiju Javno pravo i javna uprava. Predaje i Upravno pravo te Policijsko upravno pravo na Visokoj policijskoj školi pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Mentorirao je preko 100 diplomskih i završnih radova. Recenzirao je više desetaka znanstvenih radova.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je (vanjski) Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora (od 2021.). Član je Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (od 2017.). Član je Tajništva Instituta za javnu upravu. Član je ispitnog povjerenstva Komore poreznih savjetnika. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Bio je posebni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja za pravna pitanja (2017.). Bio je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora (2018.-2020.). Bio je član radnih skupina za izradu više zakona. Sudjelovao je kao stručni recenzent područja i kao član radnih skupina za izradu državnih stručnih ispita za više područja.

Objavio je četiri autorske knjige, preko šezdeset znanstvenih radova i preko sto i pedeset stručnih radova, prikaza i drugih radova. Bio je (su)voditelj bilateralnog znanstvenog hrvatsko-slovenskog projekta "Pravna analiza postojećeg energetskog zakonodavstva u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj i preporuke za poboljšanje" (2018.-2019.). Trenutno sudjeluje kao istraživač u međunarodnom znanstvenom projektu „Freedom of conscience and religionin Europe“ (2021.).Sudjelovao je u više znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih su tri međunarodna. Kao stručnjak sudjelovao je u više IPA projekata.

Područja znanstvenog rada i interesa obuhvaćaju upravni postupak, upravni spor, izvlaštenje i druga javnopravna ograničavanja vlasništva, regulatorne agencije, pravni položaj vjerskih zajednica i dr.
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić-Tomić

Tijana Vukojičić Tomić docentica je na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1999. Završila je poslijediplomski specijalistički studij iz lokalnog razvoja 2005. godine na Sveučilištu u Trentu, Italija. Doktorsku disertaciju pod nazivom Zapošljavanje društvenih manjina u javnoj upravi obranila je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine.

Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju. Suradnica je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata iz područja javne uprave.

Aktivno sudjeluje u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova samostalno i u koautorstvute je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Kao članica organizacijskih i programskih odbora, sudjelovala je u organizaciji nekoliko znanstvenih i stručnih skupova.

Članica je tajništva Instituta za javnu upravu te nadzornog odbora Hrvatskog pravnog centra. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Uže područje znanstvenog interesa obuhvaća javnu upravu, upravljanje raznolikošću, sudjelovanje manjina u javnoj upravi, lokalnu i regionalnu samoupravu, upravne reforme.
Jasna Prka

Osnovnu i srednju upravnu školu (zanimanje: upravni referent) završila u Bjelovaru.

Upravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila 1987. godine, a zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla 1991. godine.

Vježbenički staž odradila u Gradskom uredu za upravu i pravosuđe (svibanj 1992.), državni stručni ispit položen u ožujku 1993. godine, a u listopadu premještena u Ministarstvo uprave.

U Ministarstvu uprave obavljala poslove samostalnog upravnog referenta u Odjelu za upravno pravne poslove, savjetnika i višeg savjetnika u Odjelu za upravno pravne poslove, a u siječnju 1999. godine imenovana na položaj načelnika Odjela za udruge, političke stranke, zaklade i fundacije u Ministarstvu uprave.

Tijekom rada u Ministarstvu uprave sudjelovala u pripremi Zakona o udrugama i Zakona o zakladama i fundacijama, objavljivala stručne radove u „Informatoru“ na temu udruga, političkih stranka i zaklada, članica Državne ispitne komisije i ispitivačica za posebni dio Ispita Ustavno uređenje i sustav državne uprave

Na dužnost pročelnice Odjela za pravne i opće poslove u Uredu predsjednika Republike Hrvatske imenovana odlukom predsjednika Republike Hrvatske u travnju 1999., a u ožujku 2004. odlukom predsjednika Republike Hrvatske imenovana na dužnost pročelnice Odjela za pravne i kadrovske poslove.

U Uredu predsjednice Republike Hrvatske od srpnja 2015. obavljala poslove pomoćnice glavne tajnice u Službi za pravne i kadrovske poslove, a od 2020. u Uredu predsjednika Republike Hrvatske obavlja poslove načelnice Službe za pravne i kadrovske poslove.

Područje stručnog rada je službeničko i radno pravo, upravljanje ljudskim potencijalima, ustavno pravo i politički sustav, priprema normativnih akata iz djelokruga Ureda. Završen niz radionica i stručnih seminara iz područja rada.

Osnivač udruge Institut za javnu upravu te članica Tajništva Instituta.