Biografija

Prof. dr. sc. Ivan Koprić - predsjednik

Profesor dr. sc. Ivan Koprić, redoviti je profesor u trajnom zvanju zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 6. siječnja 1965. godine u Vrbovcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Hrvatski je državljanin. Upisao je pravni studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1982. na kojem je diplomirao 1987. uz odsluženje vojnog roka u akademskoj godini 1983./84. Za vrijeme studija dvaput je dobio rektorovu nagradu za pisane radove, i to za radove Psihologija žrtve i vrednovanje u krivičnom pravu (1985.) te Komuniciranje i birokratizacija društva (1987.). Bio je član uredništva studentskog časopisa Pravnik od 1985. do 1987. godine.

Kao pravnik za zastupanje radio je u Pravnoj službi poduzeća PIK Vrbovec-Mesna industrija od 1987. do 1990. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1. rujna 1990. na Katedri za upravnu znanost kao mladi istraživač (znanstveni novak), asistent od 1. rujna 1994., docent od 28. lipnja 2000., izvanredni profesor od 29. listopada 2003., redoviti profesor od 15. siječnja 2008., te kao redoviti profesor u trajnom zvanju od 15. siječnja 2013. godine. Upisan je u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske pod matičnim brojem 174790.

U akademskim godinama 2001/02. i 2002/03. obavljao je dužnost prodekana Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od rujna 1995. do kraja prosinca 2001. bio je tajnik Poslijediplomskog studija iz upravno-političkih znanosti na Fakultetu. Od akademske godine 2005/06. do uključivo 2012/13. obavljao je dužnost predstojnika Zavoda za javno pravo i javnu upravu Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dužnost predstojnika Katedre za upravnu znanost na istom Fakultetu obavlja od akademske godine 2007/08. Od 16. prosinca 2011. do 15. prosinca 2015. obavlja dužnost predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, u rangu prodekana Fakulteta. Od 2011. do 2015. godine je voditelj jednog od smjerova poslijediplomskog doktorskog studija na istom Fakultetu (smjer javno pravo i javna uprava). Od listopada 2004. do rujna 2007. godine obavljao je paralelno i dužnost pročelnika Upravnog odjela na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Od siječnja 2007. do 15. prosinca 2011. bio je paralelno i dekan Društvenog veleučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2010. godine obavljao je dužnost voditelja poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu. Član je Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Upravljanje gradom Sveučilišta u Zagrebu od 2010., kao i Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu od 2010. nadalje. Obavljao je i druge dužnosti u okviru tijela Pravnog fakulteta u Zagrebu i drugdje.

Završio je poslijediplomski studij pravnih znanosti upravno-političkog smjera s izvrsnim uspjehom. Dana 30. lipnja 1994. godine obranio je magistarski rad Uvjetovanost komuniciranja strukturom upravne organizacije, a 14. srpnja 1999. godine obranio je doktorsku disertaciju Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama, sve na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik je stručne udruge Institut za javnu upravu od 2008. godine (s mandatom do siječnja 2020.), dok je prije toga od 2000. do 2008. bio član Tajništva te udruge (njezino rukovodeće tijelo). Član je Instituta za javnu upravu od osnivanja 1997. godine.

Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske od osnivanja 2001., s tim da je od 2006. član njezinog Znanstvenog vijeća, a od 2014. Predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od njegovog osnivanja 2004. Potkraj 2017. izabran je za člana Izvršnog odbora toga Vijeća HAZU. Na okruglim stolovima Znanstvenog vijeća HAZU je o različitim pitanjima modernizacije i reforme javne uprave i lokalne samouprave izložio devet radova. Član je Hrvatskog politološkog društva te International Political Science Association (IPSA) od 2009. U srpnju 2012. izabran je za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 05 (RC 05, Comparative studies on local government and politics) te za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 32 (RC 32, Public policy and administration) IPSA-e, koje dužnosti obavlja s mandatom do srpnja 2018. Član je European Regional Science Association i Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja. Član je International Academy of Political & Administrative Sciences and Future Studies, Mexico. Član je i nekih drugih udruga.

Glavni je i odgovorni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration (ranije Hrvatska javna uprava) od 2005., dok je u razdoblju 2004.-2005. bio član Uredništva toga časopisa. Dosad je kao glavni urednik uredio punih dvanaest godišta navedenog časopisa. Član je Izdavačkog savjeta časopisa Pravnik (Zagreb) kontinuirano od 1995. Član je Uredništva znanstvenog časopisa Revija za socijalnu politiku od 2004. godine, Uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Lex localis (Maribor, Slovenija, Graz, Austrija, Trst, Italija, Split, Hrvatska) od 2008., Uredništva znanstvenog časopisa Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske od pokretanja časopisa 2010. te Uredništva znanstvenog časopisa Riesed, Revista Internacional de Estudios Sobre Sistemas Educativos, Mexico City, Uredništva znanstvenog časopisa International Public Administration Review, Ljubljana, Slovenija, te Uredništva znanstvenog časopisa Godišnjak Fakulteta sigurnosti u Skopju, Makedonija. Urednik je Biblioteke knjiga Suvremena javna uprava pokrenute 2002. godine (s dosad objavljenih 30 knjiga). Glavni je urednik Biblioteke knjiga Moderna javna uprava Instituta za javnu upravu iz Zagreba.

Sudjelovao je kao istraživač i voditelj u pedesetak znanstveno-istraživačkih, stručnih i policy projekata, od čega je velik broj bio međunarodnog karaktera. Održao je preko 160 izlaganja i pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima, većinom u inozemstvu. Autor je, suautor, urednik ili suurednik više od 25 knjiga, monografija i monografskih publikacija te oko 120 znanstvenih i preko oko 200 stručnih i drugih radova, od čega je značajan broj objavljen u inozemnim publikacijama. Objavljuje i kolumne u tiskanim medijima te piše postove za blog Administratio Publica. Sudjelovao je u mnogim radijskim i televizijskim emisijama.

Bio je mentor 12 doktorskih disertacija, 4 magistarska znanstvena rada, 14 specijalističkih poslijediplomskih radova i preko 160 diplomskih i završnih radova na dodiplomskim studijima. Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, studiju javne uprave, poreznom studiju, a predavao je i na studiju politologije i studiju novinarstva. Predavao je na različitim doktorskim, poslijediplomskim, diplomskim i preddiplomskim studijima u Hrvatskoj i Sloveniji. Član je Odbora i nastavnik međunarodnog doktorskog studija Human Rights, Society, and Multilevel Governance (sveučilišta u Padovi, Nicosii i Ateni, Pravni fakultet u Zagrebu i Western Sidney sveučilište). Član je Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 2017. Recenzirao je veći broj knjiga, znanstvenih radova, prijedloga studijskih programa i projekata za domaće i međunarodne nakladnike, časopise i institucije. Održao je veći broj javnih predavanja i izlaganja na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Pripremio je nekoliko studijskih programa studija u području javne uprave i javnog upravljanja. Doktorska disertacija Jasmine Džinić kojoj je bio mentorom dobila je nagradu Mzia Mikeladze za najbolju disertaciju u zemljama srednje i istočne Europe NISPAcee 2015. godine. Organizirao je ljetnu doktorsku školu Instituta za javnu upravu, u Dubrovniku, koju je 2017. godine završilo sedam doktorskih studenata. Iste godine (2017.) je organizirao prvi međunarodni znanstveni simpozij upravne znanosti sa sudionicima iz svijeta, također u Dubrovniku.

Bio je voditelj ili član više stručnih radnih skupina za pripremu strategija ili zakona Vlade Republike Hrvatske te resornih ministarstava. Od 2000. do 2004. bio je ispitivač na državnim stručnim ispitima. Ekspert je Europske komisije, UNDP i OECD-Sigma u području javne uprave, upravljanja ljudskim potencijalima i upravnog prava, a na poslovima oko reforme javne uprave radio je i za druge međunarodne organizacije (OUN, Svjetska banka, GIZ, ReSPA, Council of Europe, European Institute of Public Administration, i druge). Imenovan je ekspertom za akreditaciju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore 2012. godine, a sudjelovao je u akreditaciji i reakreditaciji više studijskih programa u području javne uprave u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Vanjski je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora od 2008. do 2011. te od 2012. do 2015. godine. Član je Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast od 2012., a od 2014. i zamjenik predsjednika toga Savjeta. Bio je član Nacionalnog povjerenstva za provođenje decentralizacije i reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave, od 2012. do 2015., te Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu, od 2012. kontinuirano. Bio je član Etičkog povjerenstva za izbore za Sabor Republike Hrvatske 2015. godine. Povremeni je znanstveni savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske. Obavljao je i obavlja i druge javne dužnosti te je bio član i drugih radnih tijela vlade, pojedinih ministarstava i drugih javnih tijela u zemlji. Član je vijeća Instituta Alternativa u Podgorici, Crna Gora; član the International Advisory Bord of the Centre for Local and Regional Governance, University of Cork, Irska od 2016.; voditelj hrvatskog tima pri međunarodnoj mreži Observatory on Local Autonomy sa sjedištem u Lilleu, Francuska, a bio je član i drugih stručnih, strukovnih i javnih tijela u inozemstvu.

Dobitnik je ugledne međunarodne Nagrade „Alena Brunovska“ za 2016.g. koju mu je NISPAcee, mreža škola i instituta za javnu upravu srednje i istočne Europe dodijelila za postignuća u izvrsnosti poučavanja, pedagoško djelovanje te za doprinos praksi i primijenjenim istraživanjima u području javne uprave. Bio je predsjednik međunarodnog organizacijskog odbora The 24th NISPAcee Annual Conference “Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress”, Zagreb, 19.-21 svibnja 2016. Organizirao je i brojne druge međunarodne znanstvene konferencije, najčešće u suradnji s međunarodnim strukovnim organizacijama.

Govori i piše na engleskom, a služi se i njemačkim, slovenskim i makedonskim jezikom.