RECENZIJSKI POSTUPAK I UPUTE ZA RECENZENTE

U časopisu Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration recenzijski postupak se provodi sukladno pravilima o dvostrukoj anonimnoj recenziji. Barem jedna od dvije predviđene recenzije mora biti inozemna.

Recenzenti su domaći i inozemni znanstvenici i sveučilišni nastavnici, najmanje sa znanstvenim stupnjem doktora znanosti iz odgovarajućeg područja. Kod radova koji se odnose na nacionalne teme nastoji se dobiti barem jedna recenzija od znanstvenika iz zemlje obrađene u radu.

Recenzentima se rad za koji se traži recenzija dostavlja uz uklanjanje svih podataka o autoru/rima. Uz rad, recenzentima se dostavlja i obrazac za recenzente.

Recenzenti su dužni čuvati kako tajnu sve podatke o autoru/rima rada koji su recenzirali, bez obzira na način kako su došli do saznanja o autoru/rima rada.

Recenzenti ocjenjuju kvalitetu rada sukladno vlastitom znanju te prema pravilima profesionalne etike. Pri tome posebno ocjenjuju cilj rada, njegov doprinos znanosti i struci, primijenjenu metodologiju i dobivene rezultate. Recenzenti ocjenjuju i tehničku opremljenost rada, u prvom redu pravilnost citiranja te korištenje odgovarajuće literature. Recenzenti su dužni obavijestiti uredništvo o svakoj sumnji o postojanju plagiranja.

Recenzenti predlažu kategoriju rada pri čemu se mogu odlučiti na sljedeće kategorizacije:

  • izvorni znanstveni rad - rad sadrži originalne rezultate istraživanja i/ili zaključke autora te predstavlja doprinos znanosti u određenom području;
  • pregledni znanstveni rad - rad nudi pregled i sintezu stanja u pojedinom području ili o pojedinom pitanju, uz odgovarajući pregled relevantne znanstvene literature, no ne sadrži nove rezultate istraživanja autora;
  • prethodno znanstveno priopćenje - rad sadrži početne rezultate istraživanja autora, no ne sadrži razrađeni doprinos znanosti u pojedinom području;
  • stručni rad - rad sadrži prikaz stanja u pojedinom području ili o pojedinom pitanju, no prvenstveno je usmjeren neposrednoj primjeni u praksi te ne sadrži znanstvene elemente.

  • Uz kategorizaciju rada, recenzenti predlažu i način objave rada i to: objava rada bez ikakvih daljnjih izmjena;
  • •objava rada uz izmjene koje recenzent navodi u recenziji;
  • odbijanje objave rada.

Autorima se recenzije dostavljaju anonimno, uz uklanjanje svih podataka o recenzentu te se od autora očekuje da rad nadopune sukladno uputama iz recenzije.

Konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju rada te konačnu odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo časopisa na sjednicama koje se održavaju prije izlaska svakog broja časopisa na temelju prijedloga glavnog urednika, pomoćnika glavnog urednika i izvršnog urednika. Ako prva recenzija sugerira da je rad stručni, a s time se slažu i glavni urednik, pomoćnici glavnog urednika i izvršni urednik, ne traži se druga recenzija. U slučaju proturječnih recenzija rad se šalje na treću, a po potrebni i na četvrtu nadrecenziju.

Recenzenti recenziju dostavljaju elektronskim putem u roku od dva tjedna od dostave rada i recenzijskog obrasca.

Popis recenzenata

Recenzenti 2010 - 2015

Recenzenti 2016 - 2017

Recenzenti 2018.

Recenzenti 2019.