Upute za autore

VRSTE RADOVA

Vrste objavljenih radova

Časopis objavljuje recenzirane radove koji s različitih aspekata osvjetljavaju pitanja i probleme javne uprave.

U časopisu se objavljuju:

 1. Recenzirani radovi– radovi podliježu recenzijskom postupku te se mogu kategorizirati kao
  • izvorni znanstveni rad - rad sadrži originalne rezultate istraživanja i/ili zaključke autora te predstavlja doprinos znanosti u određenom području
  • pregledni znanstveni rad - rad nudi pregled i sintezu stanja u pojedinom području ili o pojedinom pitanju, uz odgovarajući pregled relevantne znanstvene literature, no ne sadrži nove rezultate istraživanja autora
  • prethodno znanstveno priopćenje - rad sadrži početne rezultate istraživanja autora, no ne sadrži razrađeni doprinos znanosti u pojedinom području

  Prilikom objave radovi se razvrstavaju u odgovarajuće rubrike časopisa. O razvrstavanju odlučuje Uredništvo časopisa na temelju mišljenja recenzenata i prijedloga glavnog urednika, pomoćnika urednika i izvršnog urednika. Recenzijski se postupak odvija po pravilima dvostruko slijepe recenzije koja jamči anonimnost autora spram recenzenata, i obrnuto.

  Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku, a iznimno i na drugim stranim jezicima (slovenski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski). Uredništvo će osigurati prijevodi sažetaka znanstvenih radova na hrvatski jezik. Uredništvo osigurava obradu teksta, uključujući lekturu, bez troškova za autora. Uredništvo zadržava pravo intervencije u tekst koji odstupa od traženih tehničkih okvira, kao i radi izbjegavanja odgovornosti u smislu važećih zakonskih propisa. Tijekom uredničke obrade teksta može se intervenirati u formulacije koje nisu u funkciji rada, nisu uobičajene u znanstvenim časopisima ili sadrže tvrdnje radi kojih je moguća realizacija neke vrste odgovornosti Uredništva časopisa.

 2. Prikazi knjiga i časopisa iz interdisciplinarnog područja javne uprave– ne podliježu recenzijskom postupku.Povremeno, i ako uredništvo časopisa to smatra podesnim, uz časopis kao njegov posebni prilog i poklon za pretplatnike, mogu se objaviti i:

 •  Stručni radovi - radovi sadrže prikaz stanja u pojedinom području ili o pojedinom pitanju, no prvenstveno su usmjereni neposrednoj primjeni u praksi te ne sadrže znanstvene elemente.
 •  Sudska i upravna praksa – uključuje analize, prikaze i prijevode relevantnih presuda i rješenja hrvatskih i europskih sudova i upravnih tijela koji ne podliježu recenzijskom postupku,
 • Vijesti o održanim konferencijama te prikazi znanstvenih i stručnih skupova – služe informiranju čitatelja o najnovijim događanjima u području javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj i svijetu. Ova kategorija ne podliježe recenzijskom postupku.
 • Pojmovnici – služe kratkom objašnjenju najvažnijih pojmova u interdisciplinarnom području javne uprave. Ne podliježu recenzijskom postupku.
 • Drugi relavantni tekstovi s područja javne uprave – intervjui sa istaknutim stručnjacima, nekrolozi, stručne podloge i strategije, itd. koji ne podliježu recenzijskom postupku.


Recenzijski postupak

Recenzijski postupak provodi se prema pravilima o dvostrukoj anonimnoj recenziji. Barem jedna od dvije predviđene recenzije mora biti inozemna.

Recenzenti su domaći i inozemni znanstvenici i sveučilišni nastavnici, najmanje sa znanstvenim stupnjem doktora znanosti iz odgovarajućeg područja. Inozemni recenzenti u pravilu nisu iz zemalja s područja bivše Jugoslavije, koliko to dopušta jezik na kojemu je rad pisan i/ili jezična kompetencija recenzenta (ako je rad napisan na engleskom ili nekom drugom svjetskom jeziku, odnosno ako inozemni recenzent čita hrvatski). Ako nije moguće naći recenzenta izvan područja bivše Jugoslavije, angažira se recenzent koji čita hrvatski jezik. Kod radova koji se odnose na nacionalne teme nastoji se dobiti barem jedna recenzija od znanstvenika iz zemlje obrađene u radu. Recenzijski postupak je pisani te recenzenti predlažu kategorizaciju rada.

Konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju rada te konačnu odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo časopisa na sjednicama koje se održavaju prije izlaska svakog broja časopisa na temelju prijedloga glavnog urednika, pomoćnika glavnog urednika i izvršnog urednika, a temeljem uvida svih članova Uredništva u radove o kojima se odlučuje. Ako prva recenzija sugerira da je rad stručni, a s time se slažu i glavni urednik, pomoćnici glavnog urednika i izvršni urednik, ne traži se druga recenzija. U slučaju proturječnih recenzija rad se šalje na treću, a po potrebni i na četvrtu nadrecenziju.

Provodi se i nadzor pravilnosti citiranja radi otklanjanja mogućnosti plagijata.

Upute za recenzente

U časopisu Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration recenzijski postupak se provodi sukladno pravilima o dvostrukoj anonimnoj recenziji. Barem jedna od dvije predviđene recenzije mora biti inozemna.

Recenzenti su domaći i inozemni znanstvenici i sveučilišni nastavnici, najmanje sa znanstvenim stupnjem doktora znanosti iz odgovarajućeg područja. Kod radova koji se odnose na nacionalne teme nastoji se dobiti barem jedna recenzija od znanstvenika iz zemlje obrađene u radu.

Recenzentima se rad za koji se traži recenzija dostavlja uz uklanjanje svih podataka o autoru/rima. Uz rad, recenzentima se dostavlja i obrazac za recenzente.

Recenzenti su dužni čuvati kako tajnu sve podatke o autoru/rima rada koji su recenzirali, bez obzira na način kako su došli do saznanja o autoru/rima rada.

Recenzenti ocjenjuju kvalitetu rada sukladno vlastitom znanju te prema pravilima profesionalne etike. Pri tome posebno ocjenjuju cilj rada, njegov doprinos znanosti i struci, primijenjenu metodologiju i dobivene rezultate. Recenzenti ocjenjuju i tehničku opremljenost rada, u prvom redu pravilnost citiranja te korištenje odgovarajuće literature. Recenzenti su dužni obavijestiti uredništvo o svakoj sumnji o postojanju plagiranja.

Recenzenti predlažu kategoriju rada pri čemu se mogu odlučiti na sljedeće kategorizacije:

 • izvorni znanstveni rad - rad sadrži originalne rezultate istraživanja i/ili zaključke autora te predstavlja doprinos znanosti u određenom području;
 • pregledni znanstveni rad - rad nudi pregled i sintezu stanja u pojedinom području ili o pojedinom pitanju, uz odgovarajući pregled relevantne znanstvene literature, no ne sadrži nove rezultate istraživanja autora;
 • prethodno znanstveno priopćenje - rad sadrži početne rezultate istraživanja autora, no ne sadrži razrađeni doprinos znanosti u pojedinom području;
 • stručni rad - rad sadrži prikaz stanja u pojedinom području ili o pojedinom pitanju, no prvenstveno je usmjeren neposrednoj primjeni u praksi te ne sadrži znanstvene elemente.

Uz kategorizaciju rada, recenzenti predlažu i način objave rada i to:

 • objava rada bez ikakvih daljnjih izmjena;
 • objava rada uz izmjene koje recenzent navodi u recenziji;
 • odbijanje objave rada.

Autorima se recenzije dostavljaju anonimno, uz uklanjanje svih podataka o recenzentu te se od autora očekuje da rad nadopune sukladno uputama iz recenzije.

Konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju rada te konačnu odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo časopisa na sjednicama koje se održavaju prije izlaska svakog broja časopisa na temelju prijedloga glavnog urednika, pomoćnika glavnog urednika i izvršnog urednika. Ako prva recenzija sugerira da je rad stručni, a s time se slažu i glavni urednik, pomoćnici glavnog urednika i izvršni urednik, ne traži se druga recenzija. U slučaju proturječnih recenzija rad se šalje na treću, a po potrebni i na četvrtu nadrecenziju.

Recenzenti recenziju dostavljaju elektronskim putem u roku od dva tjedna od dostave rada i recenzijskog obrasca.

Troškovi objave radova

Časopis ne naplaćuje troškove objave radova od strane autora.

Časopis snosi troškove recenzijskog postupka, uredničke pripreme radova prihvaćenih za objavu, njihove lekture i korekture, prijevoda sažetaka, grafičke pripreme teksta i tiska.

Svaki autor objavljenog rada ima pravo na dostavu jednog primjerka časopisa u kojem je njegov rad objavljen. Troškove tiska i dostave navedenih primjeraka časopisa snosi časopis.

UVJETI ZA PREDAJU RADOVA

 • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
 • Uredništvo prima isključivo neobjavljene radove ne starije od jedne godine.
 • Radovi se dostavljaju u obliku word dokumenta. U samom tekstu rada ne smiju se nalaziti podaci o autoru.
 • Rad mora biti pisan sukladno Uputama za oblikovanje radova objavljenim na web stranici časopisa (smjernice za autore).
 • Prilikom slanja radova potrebno je poštovati ograničenja od 60.000 znakova sa prazninama.
 • Radovi moraju biti opremljeni kraćim apstraktom (dužine do 150 riječi), sažetkom (dužine do 300 riječi) i ključnim riječima (do sedam).
 • Autor jamči da je rad njegovo autorsko djelo te da su u njegovoj izradi poštovana sva etička i profesionalna pravila. Autor će potpisati Izjavu o autorstvu koju će mu dostaviti uredništvo časopisa nakon predaje...
 • Autor u posebnom dokumentu dostavlja osobne podatke kao i ORCID ID (https://orcid.org/signin).
 • Radovi koji se predaju na objavu moraju biti jezično i gramatički ispravni te poštivati sva pravila standardnog hrvatskog jezika. U slučaju da je rad pisan na engleskom jeziku, autor je dužan dostaviti rad koji zadovoljava sve standarde engleskog jezika (British or American English)

UPUTE ZA OBLIKOVANJE RADOVA 1. Format rada

Radovi se dostavljaju u obliku Word dokumenta, pisani fontom Times New Roman, veličina 12, prored 1,5. 
Naslov rada, ime autora, apstrakt (na početku rada) i ključe riječi pisšu se fontom Times New Roman, veličina 12, prored 1. 

Popis literature i drugih izvora te sažetak (na kraju rada) pišu se fontom Times New Roman, veličina 11, prored 1. 

 1. Tablice/slike/grafikoni 

Tablice i grafikoni se uključuju u tekst rada na odgovarajuće mjesto. Ispod tablice se navodi Izvor:

U slučaju da su tablice/grafikoni/slike direktno preuzeti iz drugih publikacija, autor mora dostaviti izjavu izdavača navedenog izvora da se slaže sa reprodukcijom.  

 

 1. Citiranje i popis literature

3.1. Citiranje i popis literature moraju biti usuglašeni sa APA 6 standardom citiranja (https://owll.massey.ac.nz/referencing/apa6-interactive.php) 

Taj način citiranja sastoji se u citiranju u tekstu rada, dok se fusnote koriste za dodatna pojašnjenja. Radovi se navode tako da se u tekstu rada kod direktnog citiranja navodi prezime/na autora, godina izdanja rada te stranica/e citiranog ili korištenog rada (Prezime, 2005, str. XX), dok se kod indirektnog citiranja navodi samo prezime/na i godina rada (Prezime & Prezime, 2005). Kad rad ima više od tri autora u tekstu se kod citiranja navodi samo prezime prvog s naznakom et al. za ostale autore (Prezime et al., 2015). 

Primjer 1: „U skandinavskim zemljama ta doktrina nije imala ozbiljnijeg negativnog utjecaja na lokalnu samoupravu (Koprić, 2006, str. 151), dok je u Njemačkoj, na primjer, glavni sektor primjene novog javnog menadžmenta predstavljala upravo lokalna samouprava, ali ne na isti način i s istim učincima kao u anglosaksonskim zemljama (Wollmann, 2000; Wollmann, 2003; Pusić, 2002; Reisert, 2006).“ 

Primjer 2: „Some of the previous researches (Berman & Wang, 2000; Wang & Berman, 2001; Folz et al., 2009; Van Dooren, 2005; Salazar & de Arkos Martinez, 2013) have proven size to be important for performance measurement.” 

3.2. Na kraju rada navodi se potpuni popis korištene literature i drugih izvora. U popis literature uvrštavaju se samo jedinice korištene u tekstu rada. Popis literature sastavlja se abecednim redom i obuhvaća popis knjiga, članaka, dokumenata, te tekstova objavljenih na Internetu ili u tiskanim izdanjima. Kao odvojena kategorija navode se jedino propisi i sudska praksa:

Literatura:
Propisi:
Sudska praksa:
Kad se navodi dokument s mrežne stranice nije potrebno navoditi datum posjete toj stranici, nego samo mrežnu adresu s koje je dokument preuzet. Pri tome, potrebno je provjeriti da mrežna adresa koji se navodi zaista vodi na tekst koji se navodi u popisu literature. Ako bilo koja od referenci navedenih u popisu literature ima pridruženu DOI oznaku, u popisu literature potrebno je uz tu referencu navesti na kraju navesti i njezinu DOI oznaku. 

3.3. Način navođenja literature: 

Knjiga jednog ili više autora (kurzivom se označava samo naziv knjige)
Pravilo:
Prezime, I., & Prezime, I. (godina). Naziv djela. Mjesto, Država: Izdavač/i. doi: ako postoji

Primjer:
Pusić, E. (2002). Upravljanje u suvremenoj državi. Zagreb, Hrvatska: Društveno veleučilište.
Koprić, I., Marčetić, G., Musa, A., Đulabić, V., & Lalić Novak, G. (2014). Upravna znanost: javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb, Hrvatska: Pravni fakultet.

Rad/poglavlje u knjizi/zborniku (kurzivom se navodi samo naziv knjige/zbornika, ne i naziv rada/poglavlja)
Pravilo:
Prezime, I. (godina). Naziv rada/poglavlja. U I. Prezime (ur.) Naziv knjige/zbornika (str. XX-XX). Mjesto, Država: Izdavač/i.
Primjer:
Wollmann, H. (2003). Suvremene upravne reforme u Njemačkoj. U I. Koprić (ur.), Modernizacija hrvatske uprave (str. 3-30). Zagreb, Hrvatska: Društveno veleučilište.
Manning, N., & Lau, E. (2016). Public management reforms across OECD countries. U T. Bovaird, & E. Loeffler (eds.) Public Management and Governance (3rd ed.) (str. 39-54). London (UK), & New York (USA): Routledge.

Rad u znanstvenom i/ili stručom časopisu (samo naziv časopisa i godište (ne i broj) se označavaju kurzivom)
Pravilo:
Prezime, I. (godina). Naslov članka. Naziv znanstvenog ili stručnog časopisa, godište(broj), XX- XX. doi: ako postoji 

Primjer:
Koprić, I. (2011). Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-Eastern Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration, 11(2), 435–454.

Rad/izlaganje/prezentacija predstavljena na skupu/konferenciji koji nije objavljen u knjizi/zborniku (kurzivom se označava samo naziv rada/izlaganja/prezentacije):
Pravilo:
Prezime, I. (godina). Naziv rada/izlaganja/prezentacije. Rad/Izlaganje/prezentacija predstavljena. Naziv skupa, Mjesto

Primjer:
Ivanišević, S. (2010). Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u europskim zemljama i njihove teritorijalne promjene. Rad predstavljen na znanstvenom skupu HAZU Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava, Zagreb.

Dokument (kurzivom se označava samo naziv dokumenta)
Pravilo:
Autor/Organizacija (godina). Naziv dokumenta [Vrsta publikacije]. Preuzeto s mrežne stranice
Primjer:
Sigma (2014). The Principles of Public Administration [Report]. Retrieved from http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Nov2014.pdf

Propis:
Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09

Sudska ili upravna praksa
Pravilo:
Presuda/Odluka/Rješenje Naziv suda, oznaka presude/odluke/rješenja, datum 

Primjer: 
Odluka Ustavnog suda RH, U-I-351/2016, Zagreb, 20. 4. 2016.

U popis literature mogu se dodati i drugi tekstovi, internetske stranice, članci iz dnevnih novina, tjednika, tekstovi s bloga, itd.

Članak iz tiskanog izdanja dnevnih novina, tjednika, mjesečnika, i sl.
Pravilo:
Prezime, I. (godina). Naslov teksta. Dnevni list/Tjednik, broj, str., datum objave. Primjer:
Koprić, I. (2016). Struka i politika. Vrbovečke novine, 59, 6, od 29.4.2016.

Tekst s Interneta, bloga, elektronske verzije dnevnih novina, magazina, tjednika, i sl.
Pravilo:
Prezime, I. ili korisničko ime (datum objave teksta). Naslov teksta [Web log message]. Preuzeto s mrežne adrese
Primjer:
Đulabić, V. (2016). Čemu tolika panika zbog regionalizacije kad Hrvatska već ima regije? Preuzeto s bloga Administratio Publica http://wp.me/p2R6LY-gq