Nadzorni odbor instituta

Prof.dr.sc. Slaven Ravlić, predsjednik Nadzornog odbora

Prof. dr. sc. Slaven Ravlić doktorirao je 1998. na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu s temom “Liberalizam i demokracija u političkoj teoriji Johna Stuarta Milla”. Radio je kao urednik i glavni urednik časopisa “Naše teme” (1977.- 1982.). Od 1992. radi u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu: bio je pomoćnik ravnatelja, član ravnateljstva te zamjenik glavnog urednika te od 2005. glavni urednik Hrvatske enciklopedije. Pokrenuo je i uređivao više leksikografskih edicija i biblioteka.

Od 2005. predaje sociologiju i političku sociologiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; od 2013. redoviti profesor. Predavao i na diplomskom i doktorskom studiju na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i UDG univerzitetu u Podgorici.

Autor i koautor 11 knjiga i 39 znanstvenih radova, uglavnom s područja političke sociologije i povijesti političkih ideja. Urednik 6 znanstvenih zbornika i knjiga.

Član je Hrvatskog politološkog društva, Hrvatskog sociološkog društva i Instituta za javnu upravu. Uređivao i bio u uredništvu časopisa “Kulturni radnik“, “Le Monde diplomatique” i “Međunarodne studije”; sada je član uredništva časopisa “Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu”, “Anali Hrvatskog politološkog društva” i “Studia lexicographica”.
Doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak

Doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Magistrirala je na Fakultetu političkih znanosti 2009. i doktorirala na Pravnom fakultetu 2012.

Trenutno je docentica na Katedri za upravnu znanost (od 2013.) na kojoj je prije toga bila predavač (od 2012.). Također, od 2008. do 2012. radila je kao predavač na Društvenom veleučilištu u Zagrebu.

Do 2008. radila je kao direktorica programa azila i migracija Hrvatskog pravnog centra te izvršna direktorica i voditeljica projekata u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava (2000.-2005.).

Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave, stručnom poreznom studiju i specijalističkom poslijediplomskom interdisciplinarnom studiju Javna uprava.

Objavila je jednu samostalnu knjigu, jednu kao suautorica te više znanstvenih i stručnih radova. Članica Instituta za javnu upravu i članica Tajništva (2010.-2013.) te Nadzornog odbora (od 2013.). Članica je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatskog pravnog centra, Documente i Legalisa.

Podučja interesa uključuju javnu upravu, javne politike i policy proces, migracije i azil.
Slobodan Ljubišić

Slobodan Ljubišić diplomirao je 1984. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1989. na Fakultetu političkih znanosti – studiju novinarstva. Godine 1999. apsolvirao je i položio sve ispite na Upravno – političkom poslijediplomskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Godine 2001. završio je diplomatski tečaj na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova.

U upravi radi 34 godine, od Općine Trnje i Grada Zagreba do Ministarstva turizma, Državnog inspektorata, Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ministarstva uprave. Tijekom tog razdoblja obavlja razne službeničke i inspekcijske poslove te rukovodeće, od kojih se mogu istaknuti dužnosti pomoćnika ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (2000.-2003.) i načelnika Upravne inspekcije u Ministarstvu uprave (2012.-2015.).

Tijekom službe radio je na više zakonskih projekata (Zakon o turističkoj inspekciji, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o Državnom inspektoratu, Zakon o udrugama, Zakon o zakladama i fundacijama, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Zakonu o pravu na pristup informacijama), bio je član mnogih komisija, vijeća, radnih skupina za propise, suradnju i upravu te sudjelovao, organizirao i provodio seminare, tečajeve, obuke i osposobljavanja državnih službenika.

Područje interesa obuhvaća inspekcijske poslove, službeničke odnose te civilno društvo