Tribine

Institut za javnu upravu od 2001. godine uspješno organizira javne tribine s upravnom tematikom. Tribine su koncipirane na način da dva ili tri predavača predstave svoj stav o nekoj aktualnoj temi nakon čega slijede pitanja i rasprava. Predavači su eminentni stručnjaci upravne znanosti, upravnog prava, lokalne samouprave, javnih politika i financija te drugih srodnih disciplina iz Hrvatske i inozemstva.

Tribine su otvorene svim zainteresiranim građanima i medijima. Dugogodišnje iskustvo u organizaciji tribina te neupitna stručnost i profesionalnost predavača rezultira njihovom izuzetnom kvalitetom.


31. svibnja 2011. godine
“Državna škola za javnu upravu”
predavači: doc. dr. sc. Gordana Marčetić - profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Veljko Mudrić, ravnatelj Državne škole za javnu upravu

[preuzimanje prezentacije]

2. veljače 2010. godine
“Prijam u državnu službu Republike Hrvatske - (ne)sklad između proklamiranih načela i postojeće prakse?”

predavači:
doc. dr. sc. Gordana Marčetić - profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu

[preuzimanje prezentacije]

Dubravka Prelec - koordinatorica projekta "Potpora izradi Strategije razvolja ljudskih potencijala u državnoj službi", The British Council

[preuzimanje prezentacije]


10. prosinca 2008. godine
„Strategija reforme državne uprave“

predavači: Jadranka Jurinjak – načelnica Odjela za sustav državne uprave i prilagodbu zakonodavstva europskom pravnom sustavu u Središnjem državnom uredu za upravu

[preuzimanje prezentacije]

prof. dr. sc. Ivan Koprić – profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu

29. listopada 2008. godine
„Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“

predavači:
Sanda Pipunić – načelnica Odjela za pravna pitanja službeničkog sustava u Središnjem državnom uredu za upravu

[preuzimanje prezentacije]

Alen Rajko – pročelnik Službe za upravni razvitak Grada Opatije

[preuzimanje prezentacije]

[preuzimanje kritičkog osvrta]


30. rujna 2005. godine
«Modernizacija zakona o općem upravnom postupku»

prof. dr. Dragan Medvedović, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu

21. travnja 2005. godine
«Edukacija u upravi»

Davor Ljubanović, voditelj Centra za stručno usavršavanje i osposobljavanje državnih službenika u Središnjem državnom uredu za upravu
Prof. dr. Ivan Koprić, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu

25. veljače 2005. godine
«Regionalizam i regionalni razvoj»

predavači: Marko Trnski, asistent na Fakultetu političkih znanosti Zagreb
Vedran Đulabić, asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu

27. siječnja 2005. godine
«Europeizacija hrvatske uprave – potrebe i mogućnosti»

predavači:
dr. Neven Šimac, ekspert, Paris
mr. sc. Anamarija Musa, asistentica na Pravnom fakultetu u Zagrebu

18. studenog 2004. godine
«O prijedlogu zakona o državnoj službi»

predavači:
Edmond Miletić, zamjenik državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za upravu
Mr. sc. Gordana Marčetić, asistentica na Pravnom fakultetu u Zagrebu

09. lipnja 2004. godine
«Neposredni izbor župana, gradonačelnika i općinskog načelnika – slovenska iskustva i hrvatske dileme»

predavači:
predstavnici Središnjeg državnog ureda za upravu
prof. dr. sc. Gorazd Trpin, profesor na Pravnom fakultetu u Ljubljani
prof. dr. Ivan Koprić, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu

28. travnja 2004. godine
«Primopredaja vlasti – nova zakonska rješenja»

predavači:
Antun Palarić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu
prof. dr. Ivan Koprić, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu

15. prosinca 2003. godine
„Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja –
osvrt na sudsku praksu“

predavač:
Fedora Lovrinčević Stojanović - sutkinja u Upravnom sudu Republike Hrvatske

19. studenog 2003. godine
„Postupak prijama službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

predavač:
Štefanija Kasabašić – viši upravni inspektor u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

10. lipnja 2003. godine
„Pravni položaj udruga u Republici Hrvatskoj“

predavači:
Slobodan Ljubišić – pomoćnik ministrice u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
prof. dr. sc. Dragan Medvedović - profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu
prof. dr. sc. Mihajlo Dika - profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Ivan Šprajc - asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu

28. veljače 2003. godine
„Odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu protiv Republike Hrvatske“

predavač:
Lidija Lukina Karajković – predstojnica Ureda zastupnika Vlade republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu

28. studenog 2002. godine
„Neka aktualna pitanja iz prakse Upravnog suda RH u području mirovinskog osiguranja“

predavač:
Miljenka Pajalić - sutkinja u Upravnom sudu Republike Hrvatske

24. travnja 2002. godine
„Dostava akata – utjecaj na efikasnost u rješavanju upravnih stvari“

predavač:
Nataša Poljak – viši upravni inspektor u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

05. veljače 2002. godine
„Sudska kontrola akata uprave“

predavači:
prof. dr. sc. Dragan Medvedović – profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Dunja Jurić-Knećević – sutkinja u Upravnom sudu Republike Hrvatske

11. prosinca 2001. godine
„Nadzor nad aktima tijela jedinice lokalne samouprave – osnove međunarodnog i usporednog prava“

predavač:
Ivan Šprajc – asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu

10. srpnja 2001. godine
„Financiranje lokalne samouprave“

predavači:
doc. dr. Hrvoje Arbutina – profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Maja lukeš-Petrović, načelnica Odjela u Ministarstvu financija
Anka Matošić – pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Splitsko-dalmatinske županije

20. lipnja 2001. godine
„Komunalno gospodarstvo“

predavači:
Boris Gospodnetić – načelnik u Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Desanka Sarvan – pomoćnica pročelnika u Istarskoj županiji
Tomica Pleše – pomoćnik pročelnika u Gradskom uredu za izgradnju Grada Zagreba

02. lipnja 2001 godine
„Lokalni službenici i namještenici“

predavači:
Edmond Miletić - pomoćnik ministrice u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
dr. Ivan Koprić – profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Gordana Marčetić - asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu

08. svibnja 2001. godine
„Lokalna samouprava“

predavač:
Teodor Antić – pomoćnik ministrice u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
dr. Ivan Koprić – profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu