Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

5.11.2016.

Iz tiska je izašao broj 3/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na evaluaciju u javnoj upravi, urbano upravljanje, javno pravo te upravnu organizaciju. U ovome broju časopisa objavljeno je osam znanstvenih radova, od čega tri na engleskom jeziku. Profesor emeritus Hellmutt Wollmann piše o primjeni rezultata evaluaciju u javnoj upravim, kao i oblicima evaluacije koje postoje. Jeffrey Sellers i Michele Breuillard pišu o urbanom upravljanju sa teorijskog stajališta te sa posebnim osvrtom na Francusku. U bloku o upravnom pravu pišu Milan Marković i Aleksandra Vukašinović koji pišu o europskom državljanstvu, Mateja Helda koja piše o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Gordan Struić koji piše o vjerodostojnom tumačenu te Davor Trlin koji piše o sudskoj kontroli u Bosni i Hercegovini. U zadnjem bloku Iva Lopižić piše o dekoncentriranoj državnoj upravi.

U rubrici Sudska i upravna praksa sadržana je praksa Visokog upravnog suda RH, upravnog suda u Splitu te Odbora za državnu službu. Novi broj časopisa sadrži studiju slučaja o mrežama španjolskih gradova te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima