Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

29.3.2017.

Iz tiska je izašao broj 1/2017 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa obuhvaća isključivo znanstvene radove, točnije tri izvorna te tri pregledna znanstvena rada. Tematika radova se odnosi na upravnu modernizaciju, upravnu organizaciju te dobro javno upravljanje. U bloku o upravnoj modernizaciji Robert Muharremi piše o modernizaciji zdravstvenog sektora u Kosovu koja je u pripremi, a sastoji se u uvođenju novi menadžerskih instrumenata. Egle Kavoliunaite Ragauskiene svoj je rad posvetila lobiranju te njegovom pravnom uređenju u Poljskoj i Litvi, kao i preporukama drugim državama članicama EU. Rudy Chouvel opisuje načine provođenja vanjske financijske revizije nad jedinicama lokalne i regionalne samouprave koju provode regionalne revizijske institucije u državama europske unije. U bloku o upravnoj organizaciji Iva Lopižić konstruira modele obavljanja poslova državne uprave na teritoriju u postsocijalističkim zemljama. U bloku o dobroj javnom upravljanju Berislav Mance piše o suradnji civilnog društva i javne uprave u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dok Gordan Struić i Vjekoslav Bratić objašnjavaju participaciju javnosti u zakonodavnom postupku na primjeru Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora.