Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

9.11.2014.

Iz tiska je izašao broj 2/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. Tematika objavljenih radova obuhvaća europsko upravljanje, etiku u javnom sektoru, javne financije i decentralizaciju, državljanstvo i izbore u Hrvatskoj te upravno pravo. Četiri su rada objavljena na engleskom, a tri na hrvatskom jeziku.

Unutar prvoga tematskog bloka koji se odnosi na europsko upravljanje objavljen je rad doc. dr. sc. Anamarije Muse o reformi agencijskog modela upravljanja u EU te rad Paweła Swianiewicza o europeizaciji regija u Poljskoj. U tematskom bloku koji se odnosi na etiku u javnom sektoru također su objavljena dva rada. Tony Evans se pritom bavi pružanjem javnih službi na razini najbližoj građanima, a Dagmar Radin i Brian Shoup pitanjem stranačke nestabilnosti, institucionalnih uvjeta i korupcije u novim demokracijama. U sklopu tematskog bloka koji se odnosi na javne financije i decentralizaciju, Anto Bajo i Marko Primorac objavili su rad o fiskalnoj decentralizaciji i fiskalnoj neravnoteži u Hrvatskoj i zemljama Europske unije. Unutar bloka o državljanstvu i izborima, Ivan Kosnica piše o hrvatsko-slavonskoj pripadnosti u Hrvatskoj i Slavoniji u nagodbenom razdoblju u Hrvatskoj. Anica Drmić objavila je u posljednjem tematskom bloku rad o pravnoj prirodi ugovora o javnoj nabavi.

Osim navedenih radova, novi broj časopisa sadrži prikaz knjige, sudsku praksu i niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama. Usto, objavljene su preporuke Foruma za javnu upravu za reformu hrvatske javne uprave.