Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

5.7.2019.

Iz tiska je izašao broj 2/2019 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa bavi se sa dvije različite teme: lokalnom samoupravom i demokracijom te javnim pravom. U prvom tematskom bloku posvećenom lokalnoj samoupravi i demokraciji prvi rad se bavi financiranjem lokalnih javnih službi u Sloveniji pri čemu su autori B. Brezovnik, Ž. J. Oplotnik, F. Mlinarič, S. A. Padovnik i M. Finžgar izvršili longitudinalnu analizu dostupnih podataka o javnim financijama lokalnih jedinica. Predstavljajući rezultate izvornog znanstvenog istraživanja J. Bucaite Vilke i A. Lazauskiene analiziraju ne-izbornu participaciju u Litvi te što na nju utječe. Blok završava rad S. Joshi koji predstavlja studiju slučaja lokalne jedinice Punsari u Indiji.

U tematskom bloku posvećenom javnom pravu J. Podlipnik objašnjava odgovornost nasljednika za porezne dogovore u slovenskom poreznom sustavu, dok S. Novak piše o procesnim pravima osoba odnosno entiteta povezanih s terorizmom pri primjeni sankcija te povjerljivim podacima država članica EU. Zadnji rad u časopisu je onaj M. Vitez Pandžić koji se bavi položajem stranke u postupku ishođenja građevinske dozvole.

Uz ovaj broj časopisa svim pretplatnicima bit će dostavljen i poseban prilog u kojem se daju primjedbe na novi Zakon o sustavu državne uprave kao i izmjene Zakona o državnim službenicima te na način imenovanja vršitelja dužnosti pročelnika u jedinicama lokalne samouprave. Analizira se institut prijema u državnu upravu Republike Hrvatske te se objavljuju stručni radovi o javno-privatnom partnerstvu, lokalnoj samoupravi u Austriji i Švicarskoj te komentar izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu. Posebni prilog sadrži i prikaz sudske prakse te vijesti sa međunarodnih i domaćih konferencija i događaja vezanih uz javnu upravu.