Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

29.6.2017.
z tiska je izašao broj 2/2017 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa obuhvaća znanstvene radove koji se bave temama iz tri upravna područja: decentralizacija i lokalna samouprava, upravna teorija te javno pravo.

U bloku o decentralizaciji i lokalnoj samoupravi Simona Kukovič iznosi podatke o lokalnom vodstvu te rezultate o stilovima vodstva koje je istraživala u Sloveniji. Josip Jambrač nudi detaljnu financijsku analizu učinaka do kojih je funkcionalna decentralizacija dovela penest godina nakon početka njezine primjene, ukazujući na niz problema koji još uvijek postoje.

U bloku o upravnoj teoriji Mirna Puđak pojašnjava doprinos Mary Parket Follet organizacijskog teoriji i javnoj upravljanja, dok Ivan Lehpamer nudi detaljnu analizu časopisa s obzir na razinu primjene komparativnih istraživanja i metodologije koja je pritom primjenjena.

U bloku posvećenom javnom pravu Ana PavlovskaDaneva i Elena Davitkovska daju pregled novog makedonskog Zakona o općem upravnom postupku ispitujući u kojoj mjeri je on zaista moderniziran te prati li europske standarde. Matija Milošđ objašnjava mjerila primjene prava na zaborav i problem temporalnosti slobode izražavanja pred španjolskim sudovima, dajući posebni osvrt na presudu Google Spain.

Časopis sadrži još i izvještaj kao i zaključke međunarodne konferencije LookingBeyondtheCrises: Impact of Mass Migrations on theLocal, Regional, National and EU Governance čiji organizor je bio Institut za javnu upravu kao i zaključke sa te konferencije te intervju profesora Ivan Koprića međunarodnoj udruzi International Institute of Administrative Sciences.