Održan znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu

17.2.2017.
Održan znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu

U četvrtak, 16. veljače održan je znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu. Tema ovogodišnjeg skupa bila je Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?, a urednici skupa, kao i knjige koja je okupila radove izlagača na skupu, prof.dr.sc. Ivan Koprić, doc.dr.sc. Anamarija Musa i doc.dr.sc. Teo Giljević.

Pozdravne govore održali su potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić te prof.dr.sc. Ivan Koprić, predsjednik Instituta za javnu upravu.

U okviru skupa održana su tri panela

Unutar prvog panela koji je moderirala prof. dr.sc. Gordana Marčetić izlaganja su održali prof.dr.sc. Ivan Koprić o demokraciji, decentralizaciji, povjerenju građana i ponosu javnih službenika, te o zaštiti prava građana u odnosu s javnom upravom (rad napisan u suautorstvu s izv. prof. dr.sc. Polonom Kovač i doc. dr.sc. Bosiljkom Britvić Vetma). Povjerenica za informiranje, doc.dr.sc. Anamarija Musagovorila je o transparentnoj i otvorenoj javnoj upravi, dr.sc. Igor Vidačak prezentirao je rad napisan s Petrom Đurman o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću, prof. dr. sc. Josip Kregar i prof. dr.sc. Gordana Marčetić govorili su o otvorenoj vlasti i regulaciji etike u javnoj upravi, Josip Jambrač o participaciji kao mehanizmu lokalnog razvoja, a Helena Masarić o Dječjem gradskom vijeću u Gradu Opatiji.

U okviru drugog panela Boris Milošević izlagao je o decentralizaciji i povjerenju građana, doc. dr. sc. Marijana Grbeša Zenzerović o komuniciranju izvršne vlasti i javne uprave u medijatiziranom okruženju, doc. dr.sc. Jasmina Džinić izložila je rad napisan s doc. dr.sc. Mihovilom Škaricom o ulozi neposredno biranih načelnika i župana u poboljšanju kvalitete odnosa građana i lokalne i regionalne samouprave. Dr.sc. Nikola Popović prezentirao je rad napisan s doc. dr. sc. Anamarijom Musa o razvijanju povjerenja građana i privatnog sektora kao preduvjeta efikasne regulacije,doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak je izlagala rad napisan s dr.sc. Tijanom Vukojičić Tomić o integraciji stranaca i manjina u lokalnu zajednicu, Anka Kekez Koštro je izlagala rad napisan u suautorstvu s dr.sc. Danielom Širinić o slojevitosti upravnih reformi i implementaciji javnih politika, a doc. dr.sc. Teo Giljević je prezentirao rad napisan s doc. dr. sc. Gorankom Lalić Novak o udrugama kao elementu civilnog društva. Moderator je bio prof.dr.sc. Ivan Koprić.

U trećem panelu koji je moderirao doc. dr.sc. Teo Giljević izlaganja su održali prof.dr.sc. Ivan Koprić o one-stop shop načelu u pružanju javnih usluga, izv. prof. dr. sc. Anto Bajo prezentirao je rad napisan s doc. dr.sc. Markom Primorcem i Dariom Runtićem o upravljanju javnim financijama i odgovornosti kao osloncu povjerenja građana, doc. dr.sc. Vedran Đulabić izlagao je rad napisan s doc.dr.sc. Jasminom Džinić i doc.dr.sc. Romeom Manojlović o utjecaju instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave, dr.sc. Mihaela Bronić prezentirala je rad o proračunskoj transparentnosti lokalnih jedinicaizrađen s dr. sc. Katarinom Ott, doc.dr.sc. Anamarija Musa izložila je rad o elektroničkoj upravi kao perspektivi razvoja društva i privatnog sektora, izrađen s prof.dr.sc. Nevenom Vrčekom i doc. dr.sc. Markom Jurićem. Izazovi upravljanja imovinom u vlasništvu lokalnih jedinica bila je tema o kojoj je pričao Marko Ignjatović, a odnosi uprave s korisnicima s naglaskom na poreznu upravu tema izlaganja izv. prof. dr.sc. Tereze Rogić Lugarić. Nakon svih izlaganja otvoren je prostor za pitanja, raspravu te zaključke skupa koje je iznio predsjednik Instituta za javnu upravu prof.dr.sc. Ivan Koprić.

Skup je okupio stotinjak sudionika, najvećim dijelom praktičara zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i regionalnoj samoupravi, ali i članova akademske zajednice, studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu, itd.

Svi sudionici znanstveno-stručnog skupa dobili su primjerak knjige Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora kao i dodatne stručne materijale i priručnike za usavršavanje Instituta za javnu upravu.

Prezentacije sa skupa:

prof. dr. sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet u Zagrebu - "Demokracija, decentralizacija, povjerenje građana i ponos javnih službenika: stari i novi koncepti u razvoju odnosa građana i javne uprave" [preuzimanje]

doc. dr. sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje – "Informacije za građane: transparentnom i otvorenom javnom upravom prema boljem upravljanju" [preuzimanje]

dr.sc. Igor Vidačak, Petra Đurman, Pravni fakultet u Zagrebu - "Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini: kvaliteta javnog odlučivanja i sudjelovanje građana" [preuzimanje]

prof. dr.sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet u Zagrebu, izv. prof. dr.sc. Polona Kovač, Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija doc. dr.sc. Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet u Splitu - "Zaštita prava građana u odnosu s javnom upravom: povijesni razvoj, sadašnje stanje i perspektive razvoja u Hrvatskoj i Sloveniji" [preuzimanje]

Boris Milošević, Hrvatski sabor - "Decentralizacija i povjerenje građana: aktualna pitanja i problemi" [preuzimanje]

Josip Jambrač univ. spec. oec. et iur.- "Participacija kao mehanizam lokalnog razvoja: studija slučaja - Grad Vrbovec" [preuzimanje]

Helena Masarić, dipl.iur., univ.spec.polit., Grad Opatija - "Sudjelovanje u odlučivanju: primjer Dječjeg gradskog vijeća u Gradu Opatiji" [preuzimanje]

prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr.sc. Gordana Marčetić, Pravni fakultet u Zagrebu - "Otvorena vlast i regulacija etike u javnoj upravi" [preuzimanje]

doc. dr. sc. Marijana Grbeša Zenzerović, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu - "Komuniciranje izvršne vlasti i javne uprave u medijatiziranom okruženju: izazovi i prilike" [preuzimanje]

doc. dr.sc. Jasmina Džinić, Pravni fakultet u Zagrebu, doc. dr.sc. Mihovil Škarica, Ministarstvo uprave - "Uloga neposredno biranih načelnika i župana u poboljšanju kvalitete odnosa građana i lokalne i regionalne samouprave" [preuzimanje]

doc. dr. sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje, dr.sc. Nikola Popović, HAKOM - "Javne agencije: razvijanje povjerenja građana i privatnog sektora kao preduvjet efikasne regulacije" [preuzimanje]

doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, dr.sc. Tijana Vukojičić Tomić, Pravni fakultet u Zagrebu - "Integracija stranaca i manjina u lokalnu zajednicu kao zadatak lokalne samouprave" [preuzimanje]

Anka Kekez Koštro, dr.sc. Daniela Širinić, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu - "Slojevitost upravnih reformi i implementacija javnih politika: modeli u praksi socijalne politike" [preuzimanje]

doc. dr.sc. Teo Giljević, doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, Pravni fakultet u Zagrebu - "Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu" [preuzimanje]

prof.dr.sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet u Zagrebu - "One-stop shop načelo u pružanju javnih usluga" [preuzimanje]

izv. prod. dr. sc. Anto Bajo, Institut za javne financije, Zagreb, doc. dr.sc. Marko Primorac (Ekonomski fakultet u Zagrebu), Dario Runtić, Udruga gradova Hrvatske - "Upravljanje javnim financijama i odgovornost kao oslonac povjerenja građana" [preuzimanje]

doc. dr.sc. Vedran Đulabić, doc.dr.sc. Jasmina Džinić, doc.dr.sc. Romea Manojlović, Pravni fakultet u Zagrebu - "Utjecaj instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave (outsourcing, contracting-out, privatno obavljanje službi od općeg interesa, quality and perfomance management, participativna evaluacija) " [preuzimanje]

dr. sc. Katarina Ott, dr.sc. Mihaela Bronić, Institut za javne financije, Zagreb - "Proračunska transparentnost lokalnih jedinica – stavovi zaposlenika" [preuzimanje]

prof.dr.sc. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, doc. dr.sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje, doc. dr.sc. Marko Jurić, Pravni fakultet u Zagrebu - "Elektronička uprava kao perspektiva razvoja društva i privatnog sektora" [preuzimanje]

Marko Ignjatović, Libusoft Cicom d.o.o. - "Izazovi upravljanja imovinom u vlasništvu lokalnih jedinica" [preuzimanje]

izv. prof. dr.sc. Tereza Rogić Lugarić, Pravni fakultet u Zagrebu - "Odnosi uprave s korisnicima: porezna uprava i porezni obveznici" [preuzimanje]